Archif Newyddion

Adborth cadarnhaol i Sir y Fflint

 • Cyhoedd wyd 26/11/2021

Yn ddiweddar, mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cyhoeddi ei Adroddiad Trosolwg Cenedlaethol ar gyfer Archwiliadau Sicrwydd ac mae Sir y Fflint wedi cael adborth cadarnhaol mewn sawl maes.

Darllenwch fwy

Wythnos Gofalwn

 • Cyhoedd wyd 05/10/2021

Rhwng 11-17 o Hydref, bydd Wythnos Gofalwn Cymru yn taflu goleuni ar sut beth yw gweithio yn y maes Gofal Cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant. Nod yr wythnos fydd i dynnu sylw at yr amrywiaeth o swyddi ar gael yn y sector ac i roi cydnabyddiaeth haeddiannol i'r sector am yr holl waith caled.

Darllenwch fwy

Eich Llwybr i Ofal Cymdeithasol Hydref

 • Cyhoedd wyd 28/09/2021

Mae Cymunedau am Waith Sir y Fflint wedi creu cyfle i chi dderbyn hyfforddiant, dysgu sgiliau newydd ac ennill profiad yn y sector Gofal Cymdeithasol.

Darllenwch fwy

Helpu i lunio Strategaeth Dementia ar gyfer Sir y Fflint

 • Cyhoedd wyd 17/05/2021

Mae'r Cyngor a'i bartneriaid yn estyn gwahoddiad i chi helpu i lunio Strategaeth Dementia ar gyfer Sir y Fflint.

Darllenwch fwy

Pum Ffordd at Les

 • Cyhoedd wyd 10/05/2021

Pum peth syml gallwn ni gyd eu gwneud i roi hwb i'n lles.

Darllenwch fwy

Eich Llwybr i Ofal Cymdeithasol

 • Cyhoedd wyd 28/04/2021

Mae Cymunedau am Waith Sir y Fflint wedi creu cyfle i chi dderbyn hyfforddiant, dysgu sgiliau newydd ac ennill profiad yn y sector Gofal Cymdeithasol.

Darllenwch fwy

Ymgyrch Llysgenhadon #GofalwnCymru

 • Cyhoedd wyd 18/03/2021

Oes gennyt ti'r gallu i ysbrydoli eraill i weithio mewn gofal?

Darllenwch fwy

Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd

 • Cyhoedd wyd 16/03/2021

Nod Gweithwyr Cymdeithasol yw gwella bywydau'r bobl maen nhw'n gweithio gyda nhw. Maent yn cefnogi pobl drwy anawsterau cymdeithasol a phersonol, ar yr un pryd â hyrwyddo eu hawliau dynol a'u llesiant.

Darllenwch fwy

Peidiwch â gwahodd coronafeirws i'ch cartref y Nadolig hwn

 • Cyhoedd wyd 16/12/2020

Gweithredwch nawr, i beidio gwahodd coronafeirws i'ch cartref y Nadolig hwn.

Darllenwch fwy

Wythnos Gofalwn Cymru – Recriwtio y 'Bobl Gywir' i Ofal Cymdeithasol

 • Cyhoedd wyd 18/11/2020

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi dechrau ar daith gyffrous i herio a newid ei brosesau recriwtio traddodiadol er mwyn recriwtio pobl sydd â'r gwerthoedd cywir mewn i swyddi gofal cymdeithasol.

Darllenwch fwy

Wythnos Gofalwn Cymru - Llwybrau i Ofal Cymdeithasol

 • Cyhoedd wyd 16/11/2020

During WeCare Wales Week 16 – 22 November, Communities For Work (CFW) are working in partnership with Flintshire County Council's Workforce Development Team to deliver its third 'Pathway into Social Care' training programme.

Darllenwch fwy

Cynllun Sir y Fflint yn cael ei gydnabod mewn seremoni wobrwyo genedlaethol

 • Cyhoedd wyd 13/11/2020

Flintshire County Council Social Services came highly commended in the Social Care Wales Accolades recently

Darllenwch fwy

Ffair Swyddi Rithiol Gofal Gogledd Cymru - Tachwedd yr 20fed

 • Cyhoedd wyd 05/11/2020

Ma' ffair swydd rithiol ar gyfer y sector gofal yn cael ei gynnal i gefnogi rheiny sydd yn chwilio am waith ynghyd a darparwyr er mwyn amlygu a rhannu swyddi gwag yn ogystal a rhannu adnoddau defnyddiol i recriwtio pobl newydd i fwynhau gyrfa gwobreuol a boddhaus yn y sector.

Darllenwch fwy

Swyddi Gofalwn Cymru

 • Cyhoedd wyd 14/10/2020

Chwiliwch drwy swyddi gwag mewn gofal

Darllenwch fwy

AP COVID-19

 • Cyhoedd wyd 28/09/2020

Helpu ni i gyd i gefnogi'r GIG trwy leihau lledaeniad y coronafeirws (COVID-19)

Darllenwch fwy

Adolygiad Arolygiaeth Gofal Cymru

 • Cyhoedd wyd 22/09/2020

Yn sgil sefyllfa Covid-19, mae Cynllun Adolygu Perfformiad Arolygiaeth Gofal Cymru ar gyfer 2020-21 wedi cael ei ohirio. Pob blwyddyn mae AGC yn ysgrifennu ac yn cyhoeddi llythyr ar gyfer awdurdodau lleol sy'n darparu adborth ar arolygiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn.

Darllenwch fwy

Gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol? - Working in Social Care? - Gwasanaeth Newydd i Gefnogi Iechyd Meddwl

 • Cyhoedd wyd 16/09/2020

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymuno â Mind yng Ngogledd Ddwyrain Cymru i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i weithwyr gofal cymdeithasol.

Darllenwch fwy

Cyngor yn lansio ei feicro-ofalwyr cyntaf

 • Cyhoedd wyd 25/08/2020

Mewn ymateb i brinder cenedlaethol o ofalwyr ac i fodloni'r galw cynyddol am ofal mae Cyngor Sir y Fflint, gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru a Chadwyn Clwyd, wedi cyflwyno dull newydd arloesol o gynyddu nifer y gofalwyr sy'n gallu darparu gofal i'w preswylwyr. Enw'r dull newydd hwn yw Meicro-Ofal.

Darllenwch fwy

Profi. Olrhain. Amddiffyn. - Beth mae angen i chi ei wneud?

 • Cyhoedd wyd 30/06/2020

Beth mae angen i chi ei wneud?

Darllenwch fwy

Cadw mewn cysylltiad ag anwyliaid

 • Cyhoedd wyd 10/06/2020

Diweddariadau gan y Bwrdd Iechyd

Darllenwch fwy

Micro-Ofal – model gofal newydd ar gyfer Sir y Fflint

 • Cyhoedd wyd 03/06/2020

Mae Meicro-Ofal yn disgrifio busnesau bach iawn sy'n amrywio o unig fasnachwyr i fusnesau sy'n cyflogi pump o bobl, sy'n cynnig gwasanaethau math gofal, cefnogaeth neu les hyblyg wedi'u personoli, i bobl ddiamddiffyn, wedi'u teilwra i anghenion yr unigolyn.s.

Darllenwch fwy

CERDD GOFALWR YN DOD YN FYW MEWN HYSBYSEB DELEDU

 • Cyhoedd wyd 06/05/2020

Mae cerdd gofalwr am ei swydd wedi dod yn fyw ar ffurf hysbyseb deledu, a grëwyd gan ymgyrch Gofalwn Cymru

Darllenwch fwy

Help i gael gafael ar wasanaethau lleol

 • Cyhoedd wyd 06/04/2020

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi datblygu map ar-lein i gynorthwyo trigolion i ddod o hyd i wasanaethau sydd ar gael yn eu hardal leol.

Darllenwch fwy

Mae eich GIG eich angen chi - cofrestrwch i fod yn Wirfoddolwr Cyhoeddus gyda BIPBC heddiw

 • Cyhoedd wyd 01/04/2020

Betsi Cadwaladr University Health Board is seeking volunteers to support their local NHS during this exceptionally challenging time.

Darllenwch fwy

Gweithio mewn gofal cymdeithasol - Swyddi Gofalwn Cymru

 • Cyhoedd wyd 23/03/2020

Nawr yn fwy nag erioed, mae angen pobl i roi gofal a chymorth i'r rheini sydd fwyaf bregus yn ein cymunedau.

Darllenwch fwy

Gwybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws Newydd (COVID-19)

 • Cyhoedd wyd 23/03/2020

Mae'r gwybodaeth diweddaraf am y Coronafeirws Newydd (COVID-19) ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Darllenwch fwy

Llwybrau i Ofal Cymdeithasol

 • Cyhoedd wyd 12/03/2020

Mae Cymunedau Am Waith Sir y Fflint mewn partneriaeth gyda Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint wedi darparu dwy raglen hyfforddiant "Llwybr i Ofal Cymdeithasol" yn llwyddiannus unwaith eto, i roi cyfle i bobl leol ennill yr hyfforddiant a'r sgiliau sydd eu hangen i weithio yn y sector Gofal Cymdeithasol.

Darllenwch fwy

Diwrnod ym mywyd Dai...

 • Cyhoedd wyd 28/02/2020

I'm Dai Williams, and I from Rhos on Sea, Colwyn Bay, and I'm a Shared Lives Carer.

Darllenwch fwy

Asesu rhwystrau trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru: Deall y materion a ble maent yn bodoli

 • Cyhoedd wyd 27/01/2020

Efallai bod rhwystrau i drafnidiaeth ledled Gogledd Cymru, yn enwedig i bobl nad oes ganddynt gar. Mae pobl wedi nodi bod problemau gyda thrafnidiaeth, yn enwedig trafnidiaeth gyhoeddus, yn eu hatal rhag cael mynediad at waith neu addysg

Darllenwch fwy

Mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol adeg y Nadolig

 • Cyhoedd wyd 19/12/2019

Mae darparwr gofal cartref Cyngor Sir y Fflint, Premier Care Plus, yn rhoi gwledd Nadolig i'w defnyddwyr gwasanaeth sy'n wynebu Nadolig ar eu pennau eu hunain.

Darllenwch fwy

#GofalwnCymru

 • Cyhoedd wyd 28/11/2019

Mae Cyngor Sir y Fflint yn cefnogi ymgyrch Gofalwn.

Darllenwch fwy

PSS Yn recriwtio nawr yn Sir y Fflint!

 • Cyhoedd wyd 27/11/2019

Beth am fod yn ofalwr gyda Rhannu Bywydau y PPS a chreu gyrfa lawn boddhad sy'n addas i chi, ac yn gweithio o amgylch y plant.• Bod yn fos arnoch chi eich hun• Dewis eich oriau gwaith eich hun• Gweithio o gartref (neu'r parc, caffi neu sinema)• Helpu i newid bywyd rhywun er gwell• Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol

Darllenwch fwy

'Cynnydd i Ddarparwyr – Creu Lle a Elwir yn Gartref.

 • Cyhoedd wyd 15/11/2019

Bydd Aelodau Cabinet Sir y Fflint yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar y rhaglen arloesol 'Cynnydd i Ddarparwyr – Creu Lle a Elwir yn Gartref... Darparu'r Hyn sy'n Bwysig' pan maent yn cwrdd yn ddiweddarach y mis hwn.

Darllenwch fwy

Yn gynnes dros y gaeaf - Age Cymru

 • Cyhoedd wyd 15/11/2019

Mae'r canllaw hwn yn esbonio beth allwch chi ei wneud er mwyn eich paratoi chi a'ch cartref ar gyfer y gaeaf, yn ogystal â lle i fynd am ragor o wybodaeth a chymorth.

Darllenwch fwy

Lansio dull cenedlaethol newydd o wella diogelu yng Nghymru drwy ap symudol

 • Cyhoedd wyd 11/11/2019

Cymru yw gwlad gyntaf y DU i gyflwyno set unigol o ganllawiau diogelu i helpu i amddiffyn plant ac oedolion sy'n wynebu risg trwy lansio ap symudol Gweithdrefnau Diogelu Cymru mewn digwyddiad yng Nghaerdydd heddiw.

Darllenwch fwy

Cymwysterau newydd yn dod yn 'fyw' o heddiw ymlaen

 • Cyhoedd wyd 02/09/2019

Bydd y rhai hynny sy'n chwilio am yrfa yn y sector gofal yng Nghymru yn gallu astudio ar gyfer cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant o heddiw ymlaen.

Darllenwch fwy

Sioe Deithiol Wythnos Ofal 2019: ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun?

 • Cyhoedd wyd 01/08/2019

I ddathlu Wythnos Ofal 2019, mae Cyngor Sir y Fflint yn cynnal cyfres o sesiynau galw heibio a Sioe Deithiol rhwng 9 a 12 Medi i dynnu sylw at yr ystod eang o gyfleoedd gwaith sydd ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion ar draws y sir. Gallai hyn gynnwys gweithio i gefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain neu mewn cartref preswyl, neu bod yn ofalwr 'Rhannu Bywydau' neu ddechrau eich busnes eich hun gan eich bod wedi nodi galw yn eich cymuned y gallwch ei ddiwallu.

Darllenwch fwy

Gofalwyr rhowch eich barn!

 • Cyhoedd wyd 04/07/2019

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint, yn ogystal â'i bartneriaid eraill, hyn o bryd rydym yn adolygu'n gwasanaethau i ofalwyr ac er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau'n cael eu cynllunio o amgylch beth sy'n bwysig i chi, hoffem gael eich adborth. Bydd eich atebion yn cael eu defnyddio i gynllunio a datblygu gwasanaethau newydd fydd yn parhau i ateb eich gofynion nawr ac yn y dyfodol.

Darllenwch fwy

Cyngor Sir Y Fflint Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol 2018/19 a Blaenoriaethau 2019/20

 • Cyhoedd wyd 01/07/2019

Croeso i'r wythfed adroddiad blynyddol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol Sir y Fflint a'n trydydd dan ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Pwrpas yr adroddiad yw ystyried sut rydym wedi perfformio yn 2018/19 a nodi ein blaenoriaethau a'n bwriadau at 2019/20.

Darllenwch fwy

Diwrnod ym mywyd Vernon ...

 • Cyhoedd wyd 05/06/2019

Fy enw i ydi Vernon Bailey, dw i wedi dod dros ddibyniaeth ar gyffuriau ac yn gweithio gyda CAIS yn Hafan Wen fel Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd.

Darllenwch fwy

Swydd Wag: Swyddog Cynllunio a Datblygu - Mentrau Gofal Cymdeithasol Bychain

 • Cyhoedd wyd 04/06/2019

Mae Cyngor Sir y Fflint yn dymuno cyflogi Swyddog Cynllunio a Datblygu brwdfrydig, angerddol a deallus i gefnogi mentrau gofal cymdeithasol bychain sydd eisoes yn bodoli a'r rhai hynny sy'n datblygu. Cyfeirir at y rhain weithiau fel 'mentrau gofal bychain', a byddant yn darparu gofal uniongyrchol a phersonol i drigolion Sir y Fflint. Bydd y mentrau hyn yn gweithio mewn cymunedau lleol i gynnig hyblygrwydd a gwasanaethau gofal personol, cyfleoedd am ddatblygiad economaidd, a bydd ganddynt hefyd ran mewn datblygu gwytnwch o fewn cymunedau.

Darllenwch fwy

Diwrnod ym mywyd Julie...

 • Cyhoedd wyd 31/05/2019

Rwyf wedi bod yn Gymhorthydd Gofal Cartref â Bluebird Care ers 5 mis bellach, ac rwyf wrth fy modd. Mae helpu pobl nad ydynt yn gallu helpu eu hunain yn deimlad gwych. Mae'n swydd werthfawr iawn, ac rwyf hefyd yn mwynhau teithio o un tŷ i'r llall gan fy mod yn gallu cadw fy annibyniaeth.

Darllenwch fwy

Llwybr i Ofal Cymdeithasol

 • Cyhoedd wyd 30/05/2019

Mae Cymunedau Am Waith Sir y Fflint wedi darparu rhaglen hyfforddiant Llwybr i Ofal Cymdeithasol yn llwyddiannus unwaith eto, mae'r rhaglen yn rhoi cyfle i bobl ennill yr hyfforddiant a'r sgiliau sydd eu hangen i weithio yn y sector Gofal Cymdeithasol.

Darllenwch fwy

Datganiad Ysgrifenedig: Diweddariad ar weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

 • Cyhoedd wyd 01/05/2019

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig gyda diweddariad ar roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith. Cyhoeddwyd y datganiad heddiw, ar ran y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Darllenwch fwy

Diwrnod ym mywyd Pauline...

 • Cyhoedd wyd 21/03/2019

Helo, Pauline Arrow-Smith ydw i ac rydw i'n Uwch Ofalwr yng Nghartref Gofal Willowdale.

Darllenwch fwy

Diwrnod ym mywyd Cara ...

 • Cyhoedd wyd 21/03/2019

Fy enw i yw Cara Lloyd. Rwyf yn 21 mlwydd oed ac yn gweithio i Premier Care Plus fel Ymarferydd Gofal.

Darllenwch fwy

Cyngor sy'n ystyriol o ddementia

 • Cyhoedd wyd 14/03/2019

Mae Aelodau Cabinet Cyngor Sir y Fflint wedi cytuno bod y Cyngor yn datblygu'n sefydliad sy'n ystyriol o ddementia.

Darllenwch fwy

Tanysgrifiwch i gael gwybod am lwybr cofrestru gofal cartref newydd

 • Cyhoedd wyd 12/03/2019

Gall gweithwyr gofal cartref danysgrifio i gael gwybod pryd bydd llwybr newydd ar gael ar gyfer cofrestru.

Darllenwch fwy

ANGEN MILOEDD YN FWY O WEITHWYR GOFAL YNG NGHYMRU ERBYN 2030

 • Cyhoedd wyd 11/03/2019

Bydd angen miloedd yn fwy o bobl i weithio mewn rolau gofalu gydag oedolion a phlant yng Nghymru erbyn 2030 er mwyn bodloni'r galw cynyddol am wasanaethau gofal a darparu cymorth i gymunedau ledled y wlad.

Darllenwch fwy

Bluebird Care Sir y Fflint yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi!

 • Cyhoedd wyd 01/03/2019

Darparodd y tîm o ofalwyr ofal o ansawdd uchel ar 1 Mawrth, ond hefyd roeddent yn gwneud i'r defnyddwyr gwasanaeth wenu ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Darllenwch fwy

Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddi Sir y Fflint

 • Cyhoedd wyd 26/11/2018

Mae Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddi wrthi'n cael ei gynnal ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol yn y Sector Annibynnol a'r Trydydd Sector yn Sir y Fflint.

Darllenwch fwy

Llwyddiant Prosiect Cartrefi Gofal Sir y Fflint mewn Gwobrau Cenedlaethol

 • Cyhoedd wyd 20/09/2018

Mae prosiect dan arweiniad Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint wedi ennill un wobr genedlaethol flaenllaw ac wedi cyrraedd rownd derfynol cynllun gwobrwyo arall.

Darllenwch fwy

Digwyddiad Iechyd a Lles Blynyddol Sir y Fflint

 • Cyhoedd wyd 19/09/2018

Chwilio am Gefnogaeth? Angen cyngor am beth sydd ar gael yn lleol i helpu gyda chyflwr iechyd sydd gennych chi? Dewch draw i ddigwyddiad Iechyd a Lles Sir y Fflint yn Neuadd Ddinesig Cei Connah i weld beth sydd i'w gynnig yn yr ardal.

Darllenwch fwy

Calendr Caffi Cofio Awst 2018 – Ionawr 2019

 • Cyhoedd wyd 17/09/2018

Gall unigolion sy'n byw â cholled cof ymgynnull gyda'u gofalwyr mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Gall unigolion sgwrsio dros baned mewn awyrgylch hamddenol sydd o bryd i'w gilydd yn cynnwys cerddoriaeth, celf neu fathau eraill o adlonian.

Darllenwch fwy

Arolwg Age Cymru - Pa mor ystyriol o oedran yw fy nghymuned?

 • Cyhoedd wyd 14/09/2018

Gall y pethau sy'n gwneud rhywle yn lle da i fyw ac i weithio ynddo newid wrth i ni fynd yn hŷn.

Darllenwch fwy

Galwch Mewn,Dementia - Yr Wyddgrug

 • Cyhoedd wyd 14/09/2018

Galwch Mewn,Dementia - Yr Wyddgrug

Darllenwch fwy

Cyhoeddi teilyngwyr am Wobrau mawreddog sy'n cydnabod rhagoriaeth mewn gofal

 • Cyhoedd wyd 05/09/2018

Cyhoeddi teilyngwyr am Wobrau mawreddog sy'n cydnabod rhagoriaeth mewn gofal

Darllenwch fwy

Oes gennych ddiddordeb mewn bod yn llysgennad gofal

 • Cyhoedd wyd 05/09/2018

Oes gennych ddiddordeb mewn bod yn llysgennad gofal

Darllenwch fwy

Progress for Providers mewn Cartrefi Gofal

 • Cyhoedd wyd 18/07/2018

Mae Progress for Providers mewn Cartrefi Gofal yn arf hunanasesu i reolwyr ei ddefnyddio gyda'u staff i wirio sut y maent yn gwneud o ran darparu cymorth personol i bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal.

Darllenwch fwy

Gwasanaeth Ffonio a Theithio Sir y Fflint

 • Cyhoedd wyd 17/07/2018

Bydd Uned Trafnidiaeth Integredig Cyngor Sir y Fflint yn cyflwyno Gwasanaeth Ffonio a Theithio i breswylwyr Sir y Fflint. Bydd y gwasanaeth newydd yn wasanaeth ymateb i'r galw, gan ddarparu cludiant hygyrch o ddrws i ddrws i'r cyhoedd sy'n cael trafferth teithio ar wasanaethau cyhoeddus cyfredol.

Darllenwch fwy

Dathlu Pen-blwydd Ethel 100 oed!

 • Cyhoedd wyd 02/07/2018

Mae Is Gadeirydd Cyngor Sir y Fflint wedi helpu un arall o drigolion y Sir i ddathlu pen-blwydd arbennig.

Darllenwch fwy

Dathliadau ar gyfer Pen-blwydd Mary yn 100!

 • Cyhoedd wyd 19/06/2018

Mae Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint wedi helpu un arall o drigolion y Sir i ddathlu pen-blwydd arbennig

Darllenwch fwy

Lansiad Swyddogol y Ganolfan Cymorth Cynnar

 • Cyhoedd wyd 11/06/2018

Roedd Cyngor Sir y Fflint yn falch iawn o groesawu Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, i lansio Canolfan Cymorth Cynnar Sir y Fflint yn ddiweddar.

Darllenwch fwy

Gweinidog yn ymweld â Llys Jasmine

 • Cyhoedd wyd 21/05/2018

Gwnaeth Huw Irranca Davies AC, Gweinidog Plant, Pobl HÅ·n a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru ymweld â Llys Jasmine yn yr Wyddgrug yn ddiweddar, sef cynllun gofal ychwanegol a dementia arloesol a agorodd yn haf 2013.

Darllenwch fwy

Canolfan Ddydd Anableddau Dysgu a Chyfleodd Gwaith Newydd

 • Cyhoedd wyd 15/05/2018

Bydd gofyn i Gabinet Cyngor Sir Y Fflint ystyried adroddiad yn ceisio ei gymeradwyaeth i wneud contract gyda Kier Construction i adeiladu Canolfan Ddydd Gwasanaethau Cymdeithasol Anableddau Dysgu a Chyfleodd Gwaith Newydd ar gyn gampws Ysgol Uwchradd John Summers yn Queensferry, yn ei gyfarfod ddydd Mawrth, 22 Mai.

Darllenwch fwy

Mae Sir y Fflint yn le i'w alw'n gartref

 • Cyhoedd wyd 15/03/2018

Mae Sir y Fflint yn un o bedwar awdurdod lleol, a'r unig awdurdod yng Ngogledd Cymru, i gael y sgôr uchaf ym mhob un o'r 15 maes. Mae'r adroddiad hefyd yn nodi Sir y Fflint fel enghraifft o arfer arloesol ac arfer orau ar bum achlysur.

Darllenwch fwy

Llwybr i Ofal Cymdeithasol

 • Cyhoedd wyd 08/03/2018

Local residents have recently gained training, skills and experience in the social care sector thanks to Flintshire Communities First.

Darllenwch fwy

Cynllun Gofal Ychwanegol Llys Raddington - Yn agor gwanwyn 2018

 • Cyhoedd wyd 08/03/2018

Byw'n annibynnol yn eich cartref eich hun Mae Llys Raddington yn ddatblygiad Gofal Ychwanegol newydd a adeiladwyd i'r diben, gan gynnig cyfuniad unigryw i chi o fywyd annibynnol, ond gyda Gofal Cartref ar y safle a chefnogaeth yn ôl yr angen, gan roi tawelwch meddwl i chi yn awr ac at y dyfodol.

Darllenwch fwy

Mae'r hyn sy'n bwysig i chi yn bwysig i ni, hefyd

 • Cyhoedd wyd 08/03/2018

Mae'r ffilm hon yn edrych ar effaith y Ddeddf ar bobl sy'n defnyddio gwasanaethau. Datblygodd yr Asiantaeth Gwella'r Gwasanaethau Cymdeithasol y ffilm ochr yn ochr â'r Cyngor Gofal a phartneriaid eraill, a gellir ei ddefnyddio gydag aelodau o'r cyhoedd a'r gweithlu.

Darllenwch fwy

Eich Rhoi Chi yn Ganolbwynt i'ch Gofal

Newspaper
 • Cyhoedd wyd 08/03/2018

Mae gan bob un ohonom ein hoff bethau, ein cas bethau, ein hobïau a'n diddordebau. Rydym i gyd yn wahanol, a dyna sy'n gwneud bywyd yn ddiddorol. Yn Sir y Fflint, rydym yn adnabod pawb am eu hunaniaeth ac mewn gofal cymdeithasol, rydym yn anelu i wneud gymaint â phosib fel eich bod yn aros yn annibynnol, gwneud dewisiadau ac yn mwynhau'r pethau rydych yn eu gwneud. Gelwir hyn yn 'gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn'.

Darllenwch fwy

Darparu Cefnogaeth Bersonol i'r Henoed sy'n Byw Mewn Cartrefi Gofal yn Sir y Fflint

Newspaper
 • Cyhoedd wyd 07/02/2018

Rydym eisiau gwella profiadau o ddydd i ddydd i bobl sy'n byw yng nghartrefi gofal Sir y Fflint gan eu galluogi i wneud mwy o benderfyniadau am y pethau sy'n golygu fwyaf iddyn nhw a datblygu dealltwriaeth ar sut i'w cefnogi orau.

Darllenwch fwy

Gwahodd ceisiadau ar gyfer Gwobrau 2018

Newspaper
 • Cyhoedd wyd 05/12/2017

Ydych chi'n gweithio mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar neu ofal plant yng Nghymru?

Darllenwch fwy