Gyrfa mewn Gofal

 

Mwy na swydd

 

Hoffech chi yrfa wobrwyol?

Hoffech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd rhywun?

 

Er mwyn cwrdd â’r galw am wasanaethau gofal a darparu cymorth i gymunedau ar draws y wlad, erbyn 2030 bydd ar Gymru angen miloedd o bobl yn ychwanegol i ofalu am oedolion a phlant. 

Ar hyn o bryd mae 1 ymhob 17 oedolyn yng Nghymru yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant (tua 113,000 o bobl), sy’n golygu bod y maes yn cyflogi mwy o bobl na’r GIG. Ond mae’r maes gwaith hwn yn dal i dyfu.

I gwrdd â’r galw hwn mae darparwyr gofal lleol yn bwriadu recriwtio a hyfforddi unigolion ymroddgar gyda’r gwerthoedd cywir i weithio gyda phobl fwyaf diamddiffyn ein cymdeithas.

Pobl debyg i chi! 

 

Pam Dilyn Gyrfa mewn Gofal Cymdeithasol?

  • Gallwch wneud gwahaniaeth i fywydau pobl
  • Mae yna swyddi ar gyfer pob oedran
  • Gallwch weithio llawn amser neu ran-amser, yn dibynnu ar eich amgylchiadau
  • Gallwch gefnogi pobl gyda dementia, nam ar y synhwyrau neu anabledd dysgu
  • Gallwch weithio mewn cartref gofal, yn y gymuned neu drwy gefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain
  • Gallwch redeg eich busnes eich hun i ddiwallu anghenion eich cymuned
  • Mae yna ddewis eang o swyddi cyffrous a heriol

 

"Fel staff gofal cymdeithasol, mae arnom ni bob amser eisiau trin pobl yn dda"

"Dyma’r swydd fwyaf gwobrwyol y cewch chi"

"Dwi’n difaru peidio â dilyn gyrfa yn y maes yn gynt!" 

 

 

Tudalennau Gofal Cymdeithasol Cymru https://gofalcymdeithasol.cymru/gyrfaoedd

 

Clwiliwch am swyddi yn eich ardal

Gofalwn.cymru/swyddi

 

Cymerwch y prawf

 I weld sut beth yw gyrfa mewn gofal, cymerwch ran yn yr her fideo rhyngweithiol ‘Gofal yn Galw: Gyrfa i CHI?'.

 http://www.aquestionofcare.org.uk/